Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine - 2008. godina

Službene novine br. 39/2008

Datum objave: 22.12.2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Plan prijma u službu službenika i namještenika u upravna tijela Grada Požege u 2009. godini
 • Plan prijma u službu vježbenika u upravna tijela Grada Požege u 2009. godini
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2009. godinu

Službene novine br. 38/2008

Datum objave: 19.12.2008.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2008. godinu
 • Izmjene Programa rada Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva za 2008. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava
 • komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2008. godinu
 • Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2008. godinu
 • Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
 • Proračun Grada Požege za 2009. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2009. godinu
 • Program rada Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva za 2009. godinu
 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2008. godinu
 • Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2009. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2009. godinu
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i kriterijima za financiranje redovitih programa u Dječjim vrtićima Požege
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje dimnjačarskih poslova u Požegi
 • Odluka o davanju nadležnosti Službeničkom sudu u Požeško-slavonskoj županiji u postupcima povrede službene dužnosti
 • Zaključak o imenovanju članova Službeničkog suda u Požeško - slavonskoj županiji
 • Odluka o izmjeni Odluke o povjeravanju obavljanja poslova izdavanja lokacijskih dozvola, rješenja o uvjetima građenja i potvrda glavnog projekta, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenta prostornog uređenja Požeško – slavonskoj županiji za područje Grada Požege
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege u 2009. godini
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
 • Odluka o komunalnom doprinosu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti prometa u Gradu Požegi
 • Odluka u svezi Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenje Varelovac III
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Požege i prijedlog Natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u Gradu Požegi
 • Odluka o nagradama učenicima i prosvjetnim radnicima za posebna postignuća učenika na međužupanijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju jednog člana Upravnog vijeća Dječjih vrtića Požega
 • Rješenje u svezi imenovanja v.d. ravnatelja Dječjih vrtića Požega
 • Rješenje u svezi imenovanja v.d. ravnatelja Gradskog muzeja Požega
 • Rješenje u svezi imenovanja v.d. ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Osnovnih škola Grada Požege

a) OŠ Antuna Kanižlića
b) OŠ Dobriša Cesarić
c) OŠ Julija Kempfa

Službene novine br. 37/2008

Datum objave: 04. prosinca 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o izmjeni Odluke o pravu na novčanu pomoć umirovljenicima na području Grada Požege
 • Odluka o početku postupka javne nabave električne energije putem pregovaračkog postupka bez prethodne objave
 • Zaključak o obnovi zemljišne knjige u k.o. Novo Selo

Službene novine br. 36/2008

Datum objave: 27. studenog 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o početku postupka javne nabave za postupka javne nabave za izradu autorskog djela – skulpture putem pregovaračkog postupka bez prethodne objave, (EMV-09/08)

Službene novine br. 35/2008

Datum objave: 06. studenog 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o početku postupka javne nabave za nabavu umjetnog montažnog klizališta putem najma
 • Odluka o financiranju prehrane korisnika Socijalnog programa Grada Požege u 2009. godini
 • Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o zonama javnih parkirališta i cijeni parkirne karte
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak o načinu rada Umjetnog montažnog klizališta i cijeni klizanja

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE

 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu samostalnog upravnog referenta za građevinske dozvole i višeg upravnog referenta za lokacijske dozvole u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege

Službene novine br. 34/2008

Datum objave: 31. listopada 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Zaključak o raspodjeli i isplati poticaja u poljoprivredi u 2008. godini
 • Rješenje o imenovanju Počasnog odbora i Organizacijskog odbora književne manifestacije VII. Dani Dobriše Cesarića

Službene novine br. 33/2008

Datum objave: 23. listopada 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o početku postupka javne nabave za izvođenje radova na zaštiti iskopa koji prethode dogradnji Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi putem pregovaračkog postupka bez prethodne objave
 • Odluka o početku postupka javne nabave za radove na uređenju nogostupa u Ulici Kralja Krešimira u Požegi
 • Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2008/2009
 • Odluka o dodjeli izvanredne stipendije za akademsku godinu 2008/2009
 • Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o zonama javnih parkirališta i cijeni parkirne karte
 • Plan rada zimske službe u Gradu Požegi za razdoblje 2008/2009. godine

Službene novine br. 32/2008

Datum objave: 14. listopada 2008.

AKT GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o itinireru (smjeru kretanja) linijskog prijevoza putnika

Službene novine br. 31/2008

Datum objave: 10. listopada 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o početku postupka javne nabave za nabavu i dostavu reprezentacije i sredstava za čišćenje i održavanje
 • Zaključak o realizaciji projekta između Sveučilišta J. J. Strossmayera, Umjetničke akademije u Osijeku i Grada Požege
 • Zaključak o prihvaćanju na dar biste, rad akademskog kipara Antuna Augustinčića

Službene novine br. 30/2008

Datum objave: 03. listopada 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o početku postupka javne nabave za izradu UPU Poslovne zone Rekreacijske zone Požega – sjever u Požegi EVV 07/08
 • Odluka o početku postupka javne nabave za prijevoz učenika osnovnih škola putem pregovaračkog postupka bez prethodne objave

Službene novine br. 29/2008

Datum objave: 23. rujna 2008.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke Gradskog vijeća Grada Požege, KLASA: 022-05/07-05/59, URBROJ: 2177/01-03/01-07-3 od 4. srpnja 2007. godine
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o pružanju usluge korištenja hladne komore na Groblju Krista Kralja u Požegi
 • Odluka o pružanju usluge korištenja hladne komore Tekije d.o.o. na Groblju Krista Kralja u Požegi

Službene novine br. 28/2008

Datum objave: 15. rujna 2008.

GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o davanju na upravljanje dijela gospodarskog objekta na Groblju Krista Kralja u Požegi Tekiji d.o.o.
 • Odluka o povjeravanju poslova pružanja usluge hladne komore na Groblju Krista Kralja u Požegi
 • Odluka o izmjeni Odluke o kadrovskim stanovima

Službene novine br. 27/2008

Datum objave: 12. rujna 2008.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Polugodišnji obračun Proračuna Grada Požege za 2008. godinu
 • Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Požege za 2007. godinu
 • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Požege
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Turističke zone Mihaljevci"
 • Odluka o izradi Urabanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Požega – Istok"
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Poslovne i rekreacijske zone Požega – sjever"
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Emovački Lug 2"
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Emovački Lug 1"
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Luka"
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti prometa u Gradu Požegi
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 • Odluka o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Požege
 • Odluka o pružanju usluge korištenja hladne komore na Groblju Krista Kralja u Požegi
 • Informacija o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Požege u 2007. godini
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog zapovjedništva civilne zaštite Grada Požege
 • Odluka o osnivanju, ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite Grada Požege
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Požege u 2008. godini
 • Odluka o mjerilima i kriterijima za financiranje redovitih programa u Dječjim vrtićima Požega

Službene novine br. 26/2008

Datum objave: 05. rujna 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o početku postupka javne nabave osobnog automobila putem operativnog leasinga
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Rješenje o razrješenju predsjednice Koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine prijatelji djece"
 • Rješenje o imenovanju predsjednice Koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine prijatelji djece"

Službene novine br. 25/2008

Datum objave: 29. kolovoza 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Zaključak o izmjeni Zaključka o visini cijene karte linijskog prijevoza putnika na području Grada Požege
 • Odluka o sufinanciranju unutarnjeg linijskog prijevoza na području grada Požege

Službene novine br. 24/2008

Datum objave: 19. kolovoza 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o izmjeni Odluke o operativnom planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Požege
 • Zaključak o visini cijene karte linijskog prijevoza putnika na području Grada Požege

Službene novine br. 23/2008

Datum objave: 12. kolovoza 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o početku postupka javne nabave za prijevoz učenika osnovnih škola na području Grada Požege
 • Odluka o početku postupka javne nabave za radove na zaštiti iskopa koji prethode dogradnji Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi

Službene novine br. 22/2008

Datum objave: 26. srpnja 2008.

AKT GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požega

Službene novine br. 21/2008

Datum objave: 24. srpnja 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o utvrđivanju cijene programa koji se provode u Dječjim vrtićima Požega
 • Zaključak o izmjeni Zaključka, KLASA: 022-05/06-05/72, URBROJ: 2177/01-01-02/01-06 -1 od 8. lipnja 2006. godine
 • Zaključak u svezi zamolbe Matice hrvatskih umirovljenika za pokroviteljstvo i financijsku potporu 7. susreta umirovljenika Požeško – slavonske županije

Službene novine br. 20/2008

Datum objave: 07. srpnja 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Zaključak u svezi Zamolbe UNICEF-a za financijsku potporu u realizaciji projekta Mreža škola bez nasilja
 • Odluka o itinireru (smjeru kretanja) linijskog prijevoza putnika
 • Zaključak u svezi davanja suglasnosti za korištenje poslovnog prostora u Gimnastičkoj dvorani Sokol u Požegi

Službene novine br. 19/2008

Datum objave: 26. lipnja 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o početku postupka javne nabave za pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta

Službene novine br. 18/2008

Datum objave: 16. lipnja 2008.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2008. godinu
 • Izmjene i dopune Programa rada Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva za 2008. godinu
 • Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2008. godinu
 • Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godine
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2008. godinu
 • Odluka o sklapanju Sporazuma o bratimljenju gradova Požega i Yoqneama
 • Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara za Grad Požegu
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Požegi
 • Odluka o držanju i postupanju sa psima i mačkama, načinu postupanja s neupisanim psima, te napuštenim i izgubljenim životinjama

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o početku postupka javne nabave za radove na uređenju nogostupa u Mihaljevcima

Službene novine br. 17/2008

Datum objave: 09. lipnja 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o početku postupka javne nabave za radove na zaštiti iskopa koji prethode dogradnji Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na izmjeni javne rasvjete u dijelu Sokolove ulice u Požegi
 • Odluka o početku postupka javne nabave za prijevoz učenika osnovnih škola na području Grada Požege
 • Odluka o početku postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju športskog objekta uz Veličanku (Gradski bazeni)
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak o isticanju kandidature Grada Požege za nagradu INTERSTAS 2008.

AKTI VIJEĆA MJESNIH ODBORA

 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Štitnjak

Službene novine br. 16/2008

Datum objave: 02. lipnja 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Pravilnik o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2008. godini
 • Odluka o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Požege
 • Odluka o operativnom planu rashoda za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Požege
 • Zaključak o Pismu namjere u svezi Projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj i Energetskoj povelji
 • Zaključak u svezi zahtjeva HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb u svezi zaključenja Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama

Službene novine br. 15/2008

Datum objave: 12. svibnja 2008.

AKTI VIJEĆA MJESNIH ODBORA

 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Alaginci
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Arslanovci
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Babin Vir
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Bankovci
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Centar
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Ciglana
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Crkveni Vrhovci
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Ćosine Laze
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Dervišaga
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Donji Emovci
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Drškovci
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Garevica
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Golobrdci
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Gornji Emovci
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Komušina
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Krivaj
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Kunovci
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Marindvor
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Nova Lipa
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Novi Mihaljevci
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Novo Selo
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Novi Štitnjak
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Orljava
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Praulje
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Ratarnica
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Tekija
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Seoci
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Stara Lipa
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Šeovci
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Škrabutnik
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Turnić
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Ugarci
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Vidovci
 • Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Vučjak

Službene novine br. 14/2008

Datum objave: 08. svibnja 2008.

AKTI SAVJETA MLADIH GRADA POŽEGE

 • Rješenje o izboru predsjednika Savjeta mladih Grada Požege
 • Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Požege
 • Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Požege

Službene novine br. 13/2008

Datum objave: 07. svibnja 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o početku postupka javne nabave za radove na izmjeni javne rasvjete u dijelu Sokolove ulice u Požegi
 • Odluka o dopuni Odluke o početku postupka javne nabave za radove na izmjeni javne rasvjete u dijelu Sokolove ulice u Požegi
 • Zaključak o daru u novčanom iznosu za novorođeno dijete
 • Rješenje o imenovanju tajnika Dječjeg Gradskog vijeća
 • Odluka o imenovanju voditelja mentora Dječjeg gradskog vijeća

Službene novine br. 12/2008

Datum objave: 28. travnja 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta za područje Grada Požege
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak u svezi naknade za jedno parkirališno mjesto koju investitor plaća kao sudjelovanje u gradnji javnih parkirališta

Službene novine br. 11/2008

Datum objave: 14. travnja 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o određivanju službenika za informiranje u Gradu Požegi

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Godišnji obračun Proračuna Grada Požege za 2007. godinu
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Zaštićene povijesne cjeline – šireg centra Požege
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih usluga u Gradu Požegi i prigradskim naseljima
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na održavanju komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2008. godini za održavanje kolnika od kamenog materijal
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na održavanju komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2008. godini za održavanje javne rasvjete
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti prometa u Gradu Požegi
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenima i promjeni imena ulica i trgova u Gradu Požegi
 • Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada Požege

Službene novine br. 10/2008

Datum objave: 17. ožujka 2008.

AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA POŽEGE

 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Gradskog poglavarstva u Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Požege, predsjednika Turističke zajednice Grada Požege i predstavnika Gradskog poglavarstva u Nadzorni odbor Turističke zajednice Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova vijeća Turističke zajednice Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju osobe za zastupanje i predstavljanje Turističke zajednice Grada Požege u svim pravnim i administrativnim poslovima
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju potpisnika kartona deponiranih potpisa u Podravskoj banci

Službene novine br. 09/2008

Datum objave: 17. ožujka 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Rješenje o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Požege
 • Odluka o raspisivanju izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Požege

Službene novine br. 08/2008

Datum objave: 15. veljače 2008.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Rješenje o razrješenju predsjednika Socijalnog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju predsjednika Socijalnog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za najam gradskih stanova
 • Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za najam gradskih stanova

Službene novine br. 07/2008

Datum objave: 12. veljače 2008.

AKTI ODBORA ZA STATUTARNO – PRAVNA PITANJA GRADSKOG VIJEĆA U SVEZI IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA POŽEGE

 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP – I. o obrascima za provođenje izbora:

- VMOGP – 1 – Prijedlog liste kandidata za članove vijeća mjesnog
odbora
- VMOG – 2 – Prijedlog Nezavisne liste kandidata za članove vijeća
mjesnog odbora
- VMOGP – 2/1 – Popis birača koji podržavaju nezavisnu
kandidacijsku listu mjesnog odbora
- VMOGP – 3 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju candidature za
člana vijeća mjesnog odbora
- VMOGP – 4 –Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za
provođenje izbora za člana vijeća mjesnih odbora
- VMOGP – 5 – Obrazac Rješenja o imenovanju Gradskog izbornog
povjerenstva za mjesne odbore
- VMOGP – 6 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora
- VMOGP – 7 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta
- VMOGP – 8 – Glasački listić za izbore za kandidacijsku listu članova
vijeća mjesnih odbora
- VMOGP – 9 – Zapisnik o radu biračkog odbora za kandidacijske
liste za izbor članova mjesnih odbora
- VMOGP – 10 – Zapisnik o radu Gradskog izbornog povjerenstva za
mjesne odbore

 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP – II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP – III o postupku kandidiranja
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP – IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Požege
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP – V o načinu i uređenju prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP – VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti
 • Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore
 • Zaključak o određivanju broja članova Vijeća mjesnih odbora u Gradu Požegi

Službene novine br. 06/2008

Datum objave: 11. veljače 2008.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Rješenje o imenovanju člana Gradskog poglavarstva Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Požege
 • Zaključak o razrješenju zamjenika mrtvozornika
 • Zaključak o imenovanju mrtvozornika
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Požege
 • Odluka o izmjeni Statutarne Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora
 • Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2008. godini
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenima i promjeni imena ulica i trgova u Gradu Požegi

Službene novine br. 05/2008

Datum objave: 06. veljače 2008.

AKTI POGLAVARSTVA

 • Pravilnik o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u prvom tromjesečju 2008.
 • Odluka o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Požege
 • Odluka o operativnom planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju predsjednika, člana Nadzornog odbora i članova Turističkog vijeća TZ Grada Požege

Službene novine br. 04/2008

Datum objave: 29. siječnja 2008.

 • Zaključak o dopuni Zaključka o zonama javnih parkirališta i cijeni parkirne karte
 • Rješenje o izboru i imenovanju tajnika Ureda gradonačelnika Grada Požege

Službene novine br. 03/2008

Datum objave: 25. siječnja 2008.

 • Etički kodeks službenika i namještenika Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za prijem u radni odnos
 • Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za prijem u radni odnos

Službene novine br. 02/2008

Datum objave: 14. siječnja 2008.

 • Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2008. godinu
 • Izmjene i dopune Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2008. godinu

Službene novine br. 01/2008

Datum objave: 10. siječnja 2018.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Požege