Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 04/2009

Datum objave: 17.02.2009.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

  • Pravilnik o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u prvom tromjesečju 2009. godine
  • Odluka o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Požege
  • Odluka o operativnom planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Požege
  • Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege
  • Odluka o izmjeni Odluke o pravu na novčanu pomoć umirovljenicima na području Grada Požege