Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 18/2009

Datum objave: 11.09.2009.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Luka"
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Emovački Lug 1"
 • Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja "Emovački Lug 2"
 • Zaključak u svezi Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec: svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 2009. godine
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2009. godinu
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2009. godinu
 • Izmjene i dopune Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2009. godinu
 • Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2009. godinu
 • Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2009. godinu
 • Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Požege za 2008. godinu
 • Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Požege
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje
 • građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje stanova u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade i uvjetima priključivanja na komunalnu infrastrukturu
 • Odluka o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Požegi
 • Odluka o izmjenama Odluke o sigurnosti prometa u Gradu Požegi
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu, zastavi i danu Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Požege
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju komunalnom djelatnošću blokiranja nepropisno parkiranih vozila na javnim površinama na području Grada Požege
 • Odluka o komunalnoj naknadi
 • Odluka o visini spomeničke rente na području Grada Požege
 • Odluka o utvrđivanju slobodno ugovorene najamnine
 • Odluka o davanju u najam gradskih stanova
 • Odluka o uvjetima i postupku natječaja o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
 • Odluka o uklanjanju i uništavanju ambrozije na području Grada Požege
 • Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Požegi
 • Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Požegi
 • Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Požege
 • Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Požege
 • Odluka o socijalnoj skrbi Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju ravnatelja

- Dječjih vrtića Požega
- Gradskog muzeja Požega
- Gradske knjižnice i čitaonice Požega

 • Odluka o odobravanju prijenosa koncesije za distribuciju prirodnim plinom na području Grada Požege
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza osoba na području Grada Požege
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju komunalne infrastrukture u dijelu za održavanje kolnika od kamenog materijala u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2009.