Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 24/2009

Datum objave: 11.12.2009.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2009. godinu
 • Izmjene i dopune Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2009. godinu
 • Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe za mjesec:

a) rujan 2009.
b) listopad 2009.
c) studeni 2009.

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2009. godinu
 • Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2009. godinu
 • Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 • Proračun Grada Požege za 2010. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2010. godinu
 • Program rada upravnih tijela Grada Požege za 2010. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2010. godinu
 • Program javnih potreba u športu za 2010. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2010. godinu
 • Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za 2010. godinu
 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2009. godinu
 • Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2010. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2010. godinu
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 • Odluka o komunalnom redu
 • Odluka o sakupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom
 • Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Požegi
 • Odluka o prodaji poslovnog udjela u društvu Miroslav Kraljević d.o.o.
 • Odluka o prodaji k.č.br. 627/1, oranica gradsko područje, upisana u zk.ul.br. 5390, k.o. Požega
 • Odluka o prestanku rada stočnog sajma Vilare u Požegi
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege u 2010. godini
 • Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Požege za 2008. godinu
 • Smjernice za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja na području Grada Požege u 2009. godini
 • Informacija o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Požege u 2008. godini
 • Odluka o sufinanciranju smještaja djece u Dječjem vrtiću „Radost" i Dječjem vrtiću „Sv. Leopold Mandić"
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju člana Znanstvenog vijeća Zavoda za znanstveno istraživački rad HAZU u Gradu Požegi
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 • Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 • Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji linijskog prijevoza na području Grada Požege
 • Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima i kriterijima za financiranje redovitih programa u Dječjim vrtićima Požega
 • Odluka o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Požege
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti prometa u Gradu Požegi
 • Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Požege
 • Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Zaključak u svezi davanja suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Rješenje o osnivanju i menovanju Povjerenstva za popis birača
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenima i promjeni imena ulica i trgova u Gradu Požegi