Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 02/2017.

Datum objave: 28. veljače  2017.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2016. godine.
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2016. godine.
 • zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječnja 2017. godine
 • Zaključak u svezi Izvješća Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2017. godini
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti prometa u Gradu Požega
 • Izmjena i dopuna Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 470, z.k.ul.br. 191, k.o. Seoci
 • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Društveno-rekreacijski centar u Vidovcima
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje