Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 04/2017.

Datum objave: 22. ožujka  2017.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Odluka davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak u svezi prihvaćanja Izvješća o realizaciji Programa Savjeta mladih Grada Požege za 2016. godinu.
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2017. godine
 • Izmjene i dopune proračuna Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi u 2017. godini
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2017. godini
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2017. godinu
 • I. izmjena Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2017. godinu
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Požega
 • Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Požegi
 • Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji između Grada Požege (Republika Hrvatska) i Grada Baje (Mađarska)