Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 11/2017.

Datum objave: 29. lipnja  2017.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujak 2017. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2017. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2017. godine
 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Požege za 2016. godinu
 • 2. izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2017. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi u 2017. godini
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2017. godini
 • Odluka o II. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2017. godinu
 • II. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2017. godinu
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju kolnika od kamenog materijala u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2016./2017.
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanja javne rasvjete u gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2016./2017.
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege za razdoblje od 21. lipnja do 31. prosinca 2017. godine
 • Odluka o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2017./2018.
 • Odluka o odricanju od prava prvokupa kulturnog dobra (na k.č.br. 1578/2, zk.ul.br. 5265, k.o. Požega)
 • Odluka o odricanju od prava prvokupa kulturnog dobra (na k.č.br. 1424, zk.ul.br. 6776, k.o. Požega)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Odluka o III: izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Požege
 • Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Požege
 • Odluka o porezima Grada Požege