Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 15/2017.

Datum objave: 2. listopada 2017.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak u svezi Izvješća Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2017. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2017. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2017. godine
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2017. godine
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za prvo polugodište 2017 godine
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2017. godine
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2017. godine
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2017. godine
 • Odluka o prodaji dionica Grada Požege u trgovačkom društvu APP d.d.
 • Odluka o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Antuna Kanižlića
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Dobriše Cesarića
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Julija Kempfa
 • Zaključak o predlaganju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Tekije d.o.o.
 • Zaključak o predlaganju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.