Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 17/2017.

Datum objave: 7. prosinca  2017.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o Izvješća mandatne komisije
 • Zaključak o prestanku mirovanja mandata iz osobnih razloga i prestanak obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec rujan 2017. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec listopada 2017. godine
 • 3. izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Odluka o III. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnost za 2017. godinu
 • III. izmjenu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • III. izmjenu Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2017. godinu
 • Odluka o II. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
 • Proračun Grada Požege za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2018. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2018. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2018. godini
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2018. godini
 • Program javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2018. godini
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2018. godini
 • Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2018. godini
 • Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2018. godinu
 • Program izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2018. godinu
 • Odluka o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege za 2018. godinu
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima
 • Odluka o uvjetima, cijeni, poticajnim mjerama i postupku prodaje građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj i Obrtničkoj ulici u Požegi
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Zaključak u svezi Izvješća o stanju u prostoru
 • Odluka o otpisu potraživanja
 • Odluka o davanju suglasnosti na promjenu naziva i sjedišta ustanove Dječji vrtići Požega
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjeni Statuta Dječjih vrtića Požega
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjih vrtića Požega