Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 19/2019.

Objavljeno dana: 5. prosinca 2019. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec rujan 2019. godini
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec listopad 2019. godini
 • Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
 • II. izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2019. godinu sa Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu
 • Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2019. godinu
 • Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2019. godinu
 • Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2019. godinu
 • Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2019. godinu
 • Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2019. godinu
 • Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2019. godinu
 • II. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 • II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu
 • Proračun Grada Požege za 2020. godinu sa Projekcijama za 2021.-2022. i Planom razvojnih programa Grada Požege za 2020.-2022.
 • Zaključak o o usvajanju Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2020. godinu
 • Program rada upravnih tijela Grada Požege za 2020. godinu
 • Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Program javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2020. godinu
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2020. godinu
 • Odluka o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u
 • Gradskom vijeću Grada Požege za 2020. godinu
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Sokolova ulica 9
 • Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege
 • Odluka o davanju suglasnosti na Program rada savjeta mladih Grada Požege za 2020. godinu
 • Izmjena Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za
 • Grad Požegu u 2019. godini
 • Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2020. godini
 • Odluka o otpisu potraživanja

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Izmjene i dopuna Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata Upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu