Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Najave sjednica Gradskog vijeća

5. sjednica Gradskog vijeća

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege će se održati u četvrtak 21. listopada 2021. godine, s početkom u 16,00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Sv. Trojstva 20.

  - obavijest uz poziv

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati.

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege od 29. rujna 2021. godine

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za rujan 2021. godine
2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
3. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2021. godinu sa Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2021. godinu
       - zaključak i odluka
       - opći dio
       - posebni dio
       - ciljevi
       - plan razvojnih programa
       - obrazloženje
    b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2021. godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu
5. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2021. godinu
   b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2020. godinu
   c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2021. godinu
   d) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2021. godinu
   e) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2021. godinu
6. a) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2021. godinu
   b) Prijedlog izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
   c) Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2021. godinu
   d) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
7. I. izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2021./2022.
9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o parkiranju
10. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege
11. a) Prijedlog Zaključka za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi
     b) Prijedlog Zaključka za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi
         - prilog 1.
         - prilog 2.
         - zaključak
12. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje moto-cross staze Vilare
13. Prijedlog izmjene Odluke o naknadi za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave

4. sjednica Gradskog vijeća

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u srijedu, 29. rujna 2021. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Svetog Trojstva 20, Požega.

- obavijest uz poziv
 - obavijest uz nadopunu materijala

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati

 

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice
- Izvod iz zapisnika sa izvanredne sjednice

1. Izvješće Mandatne komisije
   - davanje svečane prisege vijećnika
2. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za lipanj, srpanj i kolovoz 2021. godine
3. Izvješće Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu
   - prijedlog i zaključak
   - tablice
   - odluka i obrazloženje
   - ciljevi
   - realizacija Plana razvojnih programa
   - ispravak
5. a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2021. godine
   b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za prvo polugodište 2021. godine
   c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2021. godine
   d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2021. godine
   e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2021. godine
6. Prijedlog Odluke o naknadi za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave
7. Prijedlog Odluke o prestanku Javne ustanove Sportski objekti Požega
8. Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Požege
9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Pravilnika o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja
   - Pravilnik o jednostavnoj nabavi
   - uputa ministarstva uprave
10. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o odgodi naplate potraživanja prisilnim putem
11. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju Dječjeg vrtića u Mihaljevcima
     - opis projekta
b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Društveno-rekreacijski centar u Vidovcima
     - opis projekta
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege (usklađenje naziva radnih mjesta)
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
    - zamolba za razrješenjem
14. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege

    - prijedlozi
    - prilog
15. Prijedlog Zaključka za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Požege
    - prijedlog mrtvozornika Požeško-slavonske županije
16. Informacija u svezi poslovnog prostora u vlasništvu Zvonka Strake koji se nalazi u zgradi Gradskog muzeja Požega, Matice Hrvatske 5, Požega
17. Informacija u svezi gradske imovine u Baškoj.

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:00 do 15:00 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.